Ewidencja Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia MEN-KIPU/2015

 • szt.
 • 29,99 zł
 • format a4
 • stron: 50
 • sztywna okładka z opisanym grzbietem
Umożliwia rejestrowanie wydanych oryginałów KIPU oraz zgody rodziców/prawnych opiekunów na przekazanie kopii do innej szkoły z jednoczesnym wpisaniem do rejestru:
 • w kolejności chronologicznej zakładanych kart ucznia.
 • imienia i nazwiska ucznia, numeru ucznia z Księgi Ewidencji,
 • okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • nazwiska osoby uprawnionej do odbioru Kart,
 • daty wydania,
 • czytelnego podpisu odbierającego,
 • zgody lub jej braku na przekazanie KIPU do innej szkoły.
Format A4,  stron 50, okładka sztywna z opisanym grzbietem

Grupa produktowa: Dzienniki
Pilna Faktura Vat?