Szkolenie Diagnoza i praca z uczniem z Zespołem Aspergera

  • szt.
  • 4 199,00 zł
Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.
Szkolenie skierowane do:
Nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, socjoterapetów.

Tematy zajęć:
1. Koncepcje dotyczące etiologii autyzmu.
2. Charakterystyka funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego z Zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym - różnice i podobieństwa.
3. Proces diagnostyczny - techniki i narzędzia.
4. Spektrum zaburzeń
5. Diagnoza funkcjonalna.
6. Określenie potrzeb, kompetencji i problemów dziecka z Zespłem Aspergera - wskazanie priorytetów, różne rodzaje terapii.
7. Konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego.
8. Trening umiejętności społecznych - strategie codziennej pracy dla rodzica, nauczyciela i terapeuty
9. Budowanie relacji i związków przez osoby z Zespołem Aspergera - model wsparcia na terenie szkoły: przygotowanie grupy rówieśniczej (przewidywanie trudności wynikających ze niezdolności do zrozumienia żartów, sarkazmu, slangowych określeń)
10. Podsumowanie i ocena szkolenia

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
  • poszerzenie wiadomości na temat etiologii zaburzenia
  • rozwinięcie umiejętności diagnozowania
  • nabycie umiejętności pracy z dzieckiem w oparciu o poznane narzędzia i metody wspomagające
  • wzrost umiejętności w zakresie planowania pracy dydaktycznej z rodzicem i dzieckiem z Zespołem Aspergera

Metoda szkolenia:
Mini-wykład, prezentacje multimedialne, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych indywidualnie i w grupach.

Czas trwania:
8 godzin lekcyjnych.

Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

Pilna Faktura Vat?