Regulamin

I. Definicje 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 
1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego edusklep.pl;
1.4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod https://edusklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 
1.5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; 
1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy OPI T. Bobrowski i B. Kamiński Spółka Cywilna, ul. Grunwaldzka 10, 45-054 Opole a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 
1.7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.); 
1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 
1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
1.10. Sprzedawca - OPI T. Bobrowski i B. Kamiński Spółka Cywilna, ul. Grunwaldzka 10, 45-054 Opole

II. Postanowienia ogólne 
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod https://edusklep.pl. 
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
2.3. Sklep internetowy, działający pod https://edusklep.pl, prowadzony jest przez OPI T. Bobrowski i B. Kamiński Spółka Cywilna, ul. Grunwaldzka 10, 45-054 Opole, NIP: 754-27-10-345, REGON: 532291557.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: 
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; 
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego; 
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; 
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego. 
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: 
a) Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą Javy i Flash, lub
b) Google Chrome w wersji 31 lub nowszej z włączoną obsługą Javy i Flash, lub
c) Mozilla Firefox w wersji 25 lub nowszej z włączoną obsługa Javy i Flash
d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli. 
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. 
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa OPI T. Bobrowski i B. Kamiński Spółka Cywilna zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni. 
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://edusklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. 
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 
3.4. OPI T. Bobrowski i B. Kamiński Spółka Cywilna może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: 
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, 
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez OPI T. Bobrowski i B. Kamiński Spółka Cywilna za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię OPI T. Bobrowski i B. Kamiński Spółka Cywilna. 
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody OPI T. Bobrowski i B. Kamiński Spółka Cywilna. 
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla OPI T. Bobrowski i B. Kamiński Spółka Cywilna,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://edusklep.pl, dokonać wyboru towarów z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z OPI T. Bobrowski i B. Kamiński Spółka Cywilna Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną 'edusklep.pl - złożono nowe zamówienie numer: (numer zamówienia)", zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomości e-mail potwierdza tylko otrzymanie zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości email zatytułowanej "edusklep.pl - Zamówienie numer "(numer zamówienia)": W trakcie realizacji". Ta wiadomości e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z OPI T. Bobrowski i B. Kamiński Spółka Cywilna.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub pocztową. Koszty dostawy wynoszą 19,99 zł. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 90 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
5.4. Prowadzący sklep zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów.
5.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://edusklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego 36 1090 2138 0000 0005 5610 2086,
b) płatnością w systemie PayU,
c) zapłata kartą płatniczą Visa, MasterCard, karta kredytowa zostaje obciążona w momencie zapłaty,
d) płatność za pobraniem, obowiązuje dopłata 4.99 zł.
e) płatność odroczona obowiązuje tylko dla szkół publicznych, przedszkoli publicznych oraz urzędów państwowych.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres OPI T. Bobrowski i B. Kamiński Spółka Cywilna podany w niniejszym Regulaminie.
7.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub usług.
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
- rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez edusklep.pl, przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy;
- nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
- towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
- dostarczania prasy;
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: OPI T. Bobrowski i B. Kamiński Spółka Cywilna, ul. Grunwaldzka 10, 45-054 Opole.
7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. OPI T. Bobrowski i B. Kamiński Spółka Cywilna jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres bok@edusklep.pl. OPI T. Bobrowski i B. Kamiński Spółka Cywilna zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. OPI T. Bobrowski i B. Kamiński Spółka Cywilna nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. OPI T. Bobrowski i B. Kamiński Spółka Cywilna podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić OPI T. Bobrowski i B. Kamiński Spółka Cywilna o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: OPI T. Bobrowski i B. Kamiński Spółka Cywilna, ul. Grunwaldzka 10, 45-054 Opole, mailowo pod adres bok@edusklep.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem
9.5. OPI T. Bobrowski i B. Kamiński Spółka Cywilna zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Ochrona Danych Osobowych
10.1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
10.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia konta, złożenia zamówienia, komunikacji pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, prezentowania dopasowanych do zainteresowań treści reklamowych, zawarcia Umowy sprzedaży, dostępu do historii zamówień oraz podtrzymania sesji Klienta.
10.3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
10.4. Dane osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu internetowego lub uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w internecie będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Sklepu internetowego oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej w Sklepie internetowym.
10.5. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
10.6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce Polityka Prywatności dostępnej w Sklepie internetowym.

XI. Postanowienia końcowe
11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy OPI T. Bobrowski i B. Kamiński Spółka Cywilna a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy OPI T. Bobrowski i B. Kamiński Spółka Cywilna a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę OPI T. Bobrowski i B. Kamiński Spółka Cywilna.
11.3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Pilna Faktura Vat?