Zestaw do badania wody

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 0407340
 • Dostępność: Dostępne Dostępne
 • szt.
 • 2 899,00 zł

Zestaw do badania wody

Istnieją cztery główne kategorie zanieczyszczeń i każda z nich ma odmienny, bezpośredni bądź pośredni wpływ na środowisko.


Zanieczyszczenia organiczne pochodzą z rozkładu organizmów roślinnych lub zwierzęcych. Źdźbła trawy, liście, ścieki kanalizacyjne są przykładem zanieczyszczeń organicznych. Kiedy w strumieniu znajduje się zbyt dużo materii organicznej, jej rozkład przez mikroorganizmy powoduje duże biochemiczne zapotrzebowanie na tlen. Wysokie zużycie tlenu sprawia, że w wodzie mogą przetrwać tylko te organizmy, które są odporne na niski poziom natlenienia wody, np. muchówki.


Zanieczyszczenia nieorganiczne składają się z zawieszonych i rozpuszczonych ciał stałych, jak szlam, sole i różne materiały naniesione do strumienia z ulic czy pól. Zanieczyszczenia te powodują wzrost zmętnienia i wzrost temperatury wody w wyniku absorpcji energii słonecznej przez zawiesiny ciał stałych. Osady tak mogą zmienić środowisko w strumieniu, że uniemożliwiają życie.


Zanieczyszczenia toksyczne, to w większości metale ciężkie (rtęć, chrom) oraz związki chemiczne, które niosą śmierć organizmom żywym, lub przy mniejszym stężeniu zanieczyszczeń, zakłócają ich normalne procesy biologiczne. Powstają one w procesach produkcyjnych jako ścieki. W dodatku, pewne produkty gospodarstwa domowego, jak np. środki wybielające i detergenty zawierają duże ilości szkodliwych związków chemicznych; one też dostają się w dużych stężeniach do strumieni.


Zanieczyszczenia termiczne, to "ciepło odpadowe". Wody jezior i rzek są wykorzystywane do chłodzenia różnych procesów i urządzeń przemysłowych, a następnie odprowadzane jako znacznie cieplejsze do lokalnych rzek. Taka woda nie jest uznana jako zanieczyszczenie, dopóki nie chodzi o znaczące zmiany temperatury. Małe strumienie są mniej odporne na "ciepło odpadowe" niż duże rzeki. Wzrost temperatury wody powoduje zmniejszenie zdolności wody do zatrzymywania tlenu, a tym samym powoduje zmianę warunków życia organizmów dennych. Wpływa to również na metabolizm zmiennocieplnych zwierząt żyjących w wodzie, np. ryb i płazów.

 

Jakość wód systemu rzecznego zależy od wielu czynników. Ponieważ stan wody w rzekach zmienia się cyklicznie, więc tylko okresowe pomiary jej jakości umożliwiają ustalenie ogólnych tendencji zmian. Ważne jest ustalenie do jakich celów woda może być wykorzystywana bezpiecznie, a kiedy jest to niemożliwe.

 

W zależności od potrzeb, wodę wykorzystuje się:

 • do celów domowych i przemysłowych
 • do rekreacji przy całkowitym kontakcie ciała z wodą (pływanie i nurkowanie)
 • do rekreacji przy częściowym kontakcie ciała z wodą (lowienie ryb)
 • jako środowisko życia chronionych gatunków roślin i zwierząt wodnych
 • do celów rolniczych (zaopatrywanie w wodę żywego inwentarza, nawadnianie)
 • w celach komercyjnych (transport, hydroelektrownie)

 

Przykładowe doświadczenia możliwe do realizacji przy użyciu zestawu do badania wody:

 

  ROZPUSZCZONY TLEN
 • Źródła rozpuszczonego tlenu
 • Wpływ czynników fizycznych na poziom rozpuszczonego tlenu
 • Działalność człowieka powodem zmian poziomu rozpuszczonego tlenu
 • Zmiany w biocenozach
 • Pobieranie próbek do pomiaru stężenia rozpuszczonego tlenu
 • Pomiar zawartości rozpuszczonego tlenu
 • Reakcje chemiczne zachodzące przy pomiarze stężenia rozpuszczonego tlenu
 • Obliczanie stopnia nasycenia tlenem

 

  LICZBA KOLONII BAKTERII COLI FEKALNEJ
 • Liczba kolonii coli
 • Sterylizacja używanych urządzeń
 • Postępowanie przy pobieraniu próbek
 • Określenie liczby kolonii bakterii coli
 • Obliczanie kolonii bakterii coli

 

  pH WODY
 • Zmiany odczynu pH spowodowane działalnością człowieka
 • Wpływ odczynu wody na organizmy wodne
 • Postępowanie przy pobieraniu próbki
 • Przebieg pomiaru wartości pH

 

  TEMPERATURA
 • Zmiany temperatury spowodowane działalnością człowieka
 • Zmiany w biocenozach wodnych
 • Przebieg pomiaru temperatury

 

  MĘTNOŚĆ
 • Przyczyny powstawania mętności
 • Zmiany w biocenozie wodnej
 • Postępowanie przy pomiarze mętności

 

  CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI STAŁYCH
 • Źródła substancji stałych
 • Wpływ na organizmy żywe
 • Całkowita zawartość substancji stałych
 • Pomiar całkowitej zawartości substancji stałych
 • Obliczanie całkowitej zawartości substancji stałych

 

  AZOTANY
 • Źródła azotanów w środowisku wodnym
 • Test na azotyny

 

  TWARDOŚĆ WODY
 • Zasada oznaczania twardości wody

 

  BIOCHEMICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA TLEN
 • Źródła substancji organicznych
 • Pobieranie próbek
 • Przebieg badania

 

Grupa produktowa: Pomoce dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?