Szkolenie eduSensus Wspomaganie rozwoju w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

  • szt.
  • 4 199,00 zł
Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.
Szkolenie skierowane do:
Logopedów i terapeutów. Zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, psychologów.

Tematy zajęć:
1. Wykorzystanie narzędzi informacyjno-komunikacyjnych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym oraz w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w normie intelektualnej.
2. Przeznaczenie, zastosowanie i budowa programu eduSensus Wspomaganie rozwoju cz. 1 i 2.
3. Aplikacja terapeuty: tworzenie i zarządzanie bazą uczniów, w tym śledzenie postępów w terapii i/lub nauce.
4. Zaplanowanie i realizacja terapii pod kątem wybranych niepełnosprawności.
5. Kreator zajęć: tworzenie autorskich jednostek terapeutycznych i programów zajęć edukacyjnych.
6. Praca z multimedialnymi zasobami wspomagającymi rozwój dzieci.
7. Wykorzystywanie funkcjonalności programu, umożliwiających pracę z materiałem multimedialnym dzieciom z zaburzoną praksją rąk.
8. Zapoznanie się z materiałami tradycyjnymi załączonymi do programu i możliwościami wykorzystania ich podczas pracy z dziećmi.
9. Podsumowanie i ocena szkolenia.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
  • umiejętność wykorzystywania zasobów programu w planowaniu pracy z dziećmi: z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia, nie posługującymi się komunikacją werbalną, niesłyszącymi i niedosłyszącymi, z zaburzeniami sprzężonymi, z cechami autystycznymi,
  • umiejętność wykorzystania zasobów programu w zakresie rozwijania umiejętności komunikacyjnych i społecznych swoich podopiecznych,
  • zdobycie wiedzy na temat wartości użytkowania nowoczesnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi,
  • zdobycie wiedzy na temat wartości wykorzystywania multimediów we wspomaganiu rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym rozwijających się w normie intelektualnej,
  • poznanie możliwości programu eduSensus Wspomaganie rozwoju cz. 1 i 2 oraz umiejętność wykorzystywania funkcjonalności Aplikacji Terapeuty oraz terapeutycznych i edukacyjnych zasobów multimedialnych,
  • umiejętność stworzenia własnej jednostki terapeutycznej i/lub lekcyjnej za pomocą Kreatora zajęć,
  • umiejętność stworzenia własnego scenariusza zajęć edukacyjnych w przedszkolu za pomocą programu eduSensus Wspomaganie rozwoju cz. 1 i 2,
  • poznanie wartości terapeutycznej wynikającej z łączenia różnorodnych multimedialnych i tradycyjnych form pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Metoda szkolenia:
Warsztaty, praca z programem.

Czas trwania:
8 godzin lekcyjnych

Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących szkolenia proszę dzwonić pod nr 77-4427720.

Pilna Faktura Vat?